Критерії оцінювання та вимоги до виконання письмових робіт

1. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів

 

                 Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

         Правильне, грамотне й охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Зошити учнів 5-11 класів треба підписувати за таким зразком:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                Зошит

                 для робіт з української мови   (для контрольних робіт)

                             (літератури)                  (з української мови)

                учня (учениці) 10-А класу

                ЗОШ І-ІІІ ст. №1 міста 

                        Одаріна Данііла

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Слід звертати увагу учнів на те, що вони повинні бережливо використовувати зошит:

-         не починати новий, доки не списано попередній;

-         користуватися обгортками;

-         не бруднити сторінок;

-         не малювати на берегах;

-         не виривати аркушів.


Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:

·                   записи виконувати кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками охайно, розбірливим почерком;

·                   зберігати береги з зовнішнього боку сторінки;

·                   вказувати дату виконання класної чи домащньої роботи, тему уроку (слово «тема» не пишеться). Позначати номер вправи, визначати вид роботи (аналітична вправа, словниковий диктант, схема-опора тощо). У записі це має такий вигляд:

                               Одинадцяте лютого

                                    Класна робота

                          Прислівник як частина мови

                                    Вправа 234

!У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й лише назва роботи:

                                  Сьоме лютого

                               Читання мовчки

                                  Чорнобривці

·                 виклад роботи обовязково починається на тій же сторінці, на якій написана дата;

·                 записи на новій сторінці починати виконувати з першого робочого рядка;

·                 після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять;

·                   креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати (надписувати) ручкою;

·                   дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;

·                   якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком!), і далі написати правильно;

·                   виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем


                      Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

         Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

         Оцінка за ведення зошита, зауваження, поради, заохочення (стимулювання) виконуються червоною пастою.

        Оцінка за ведення зошита виставляється після останньої роботи поточного місяця. Запис повинен мати такий вигляд:

Зошит – 10 балів

         Виявлені помилки чи неправильно вжите слово учитель підкреслює (у слові закреслює скісною рискою), але не виправляє, і ставить помітку на берегах (І – орфографічна помилка, V – пунктуаційна, Л – лексична, Г – граматична, С – стилістична, З – змістова). Виправляти неправильний варіант по написаному не дозволяється.

 

 

Види письмових робіт

1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української мови є:

·                   класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна-дві (на розсуд  учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

·                   словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-8 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);

·                   навчальні диктанти, твори й перекази;

·                   самостійні роботи;

·                   тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

·                   складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

·             відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

·             написання навчальних класних і домашніх творів;

·                   виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе, створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

·                   тестування;

·                   складання планів (простих і складних);

·                   складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

 

!!! Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

 

Кількість і призначення учнівських зошитів

1.            Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української мови учні повинні мати:

* 5-9 класи – по два зошити;

*10-11 класи – по одному зошиту.

2. Для контрольних робіт з української мови в учнів повинен бути один зошит.

3. Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури в учнів має бути по одному зошиту.

4. Для контрольних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури використовують по одному зошиту.

5. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом).

6. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом усього поточного навчального року.

 

Порядок перевірки письмових робіт

1.            Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:

                        * у 5-6 класах – двічі на тиждень;

                        * у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;

                        * у 10-11 класах – двічі на місяць.

2. Оцінки за ведення зошитів з української мови, української та світової (зарубіжної) літератури виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної атестації.

3. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

·                   наявність різних видів робіт;

·                   грамотність (якість виконання робіт);

·                   охайність;

·                   уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної)), учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

5. Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

 

 

 

 

 

 

Орфографічний режим

   Орфографічний режим у школі та дотримання норм оцінювання досягнень у навчанні – складова процесу навчання й виховання, важливий засіб забезпечення свідомого опанування учнями програмового матеріалу, запорука оволодіння навичками культури усного й писемного мовлення, виховання охайності тощо.

Під час виставлення оцінки за ведення зошита рекомендовано брати до уваги:

-         каліграфію учнів;

-         грамотність учнів (якість виконання робіт);

-         охайність;

-         культуру оформлення робіт;

-         наявність робіт над помилками.

 

 

Оцінювання

письмових творчих робіт

 (творів, переказів)

 

Оскільки за ці види робіт ставиться одна оцінка, то запис у роботах учнів повинен мати такий вигляд:

                                          З – 2: «10»

МО – 4 – 3 : «7» = 9 балів!

Якщо робота оцінюється ,  скажімо на 7,5 балів, то її округлюють у бік більшого числа (на користь учня).

 

 

 

 

 


Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів
                Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів            

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:
- писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;
- зберігати поля з зовнішньої сторони;
- вказувати дату виконання роботи;
- вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи, приклада, задачі;
- креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;
- дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;
- якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;
виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем!!!


Загальні вимоги до перевірки письмових робіт
Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.
Виявлені помилки чи неправильно вжите слово вчитель підкреслює або закреслює скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.

Виявлені помилки позначають так:
орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (і - орфографічна, v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки;
лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові
помилки (логічні - втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й
 в цьому ж рядку вказують тип помилки (л - лексична, с - стилістична, з - змістова помилки).

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з української мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури

Види письмових робіт
Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української та російської мов є: класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ - одна або
дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені,
то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);
словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 - у 5 класі, 24 - у 6-7 класах, 36 - у 9-10 класах, 48 - в11 класі);
словникові навчальні диктанти, твори й перекази;
самостійні роботи;
тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);
складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання. Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант ( в кінці кожного семестру).

     Основними видами класних і домашніх письмових робіт з літератури (української та світової ,російської і зарубіжної) є:

 • відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
 • написання навчальних класних і домашніх творів;
 • виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе, створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);
 • робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами;
 • тестування;
 • складання планів (простих і складних);
 • складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами.


Основними видами класних і домашніх усних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

 • виразне читання художніх текстів;
 • відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
 • складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;
 • читання напам‘ять;
 • переказ (докладний і стислий) тощо.

Основними видами контрольних робіт з української та світової (російської і зарубіжної) літератури є:

 • тест;
 • відповіді на запитання;
 • контрольний літературний диктант;
 • анкета головного героя;
 • комбінована контрольна робота;
 • письмові контрольні твори (можна посеред семестру літературний блок закрити твором).


Кількість контрольних робіт
Кількість тематичних контрольних робіт з української мови, української та світової (зарубіжної) літератури повинна відповідати вимогам чинної програми.
Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності повинна відповідати вимогам чинної програми.
Кількість контрольних творів з української та світової (зарубіжної) літератури – два контрольні твори на семестр ( дивись методичні рекомендації ).

Кількість тематичних контрольних робіт з української та зарубіжної літератури однакова в усіх класах - не менше шести на рік (у профільних класах - не менше восьми на рік).


Кількість контрольних творів з української та зарубіжної літератури визначається за класами:
5-8 класи - один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п’ятого класу учні творів не пишуть);
9-11 класи - два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній); у профільних класах - два контрольних твори на семестр.

Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

Кількість і призначення учнівських зошитів
Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української мови учні повинні мати один робочий зошит у 10-11 класах і два в 5-9 класах.

Для контрольних робіт з української мови в учнів повинен бути один зошит.

Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури в учнів має бути по одному зошиту .

Для контрольних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом навчального року.

З літератури (української, світової) учні 5-11 класів повинні вести читацькі щоденники. Оцінки за читацькі щоденники виставляються раз на семестр.

Порядок перевірки письмових робіт
Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української (російської) мови перевіряють:
у 5 класах-перевірка кожної роботи,
у 6 класах - двічі на тиждень;
у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;
у 10-11 класах - двічі на місяць.

Оцінки за ведення зошитів з української(російської) мови, української та світової (зарубіжної) літератури виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної атестації.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:
наявність різних видів робіт;
грамотність (якість виконання робіт);
охайність;
уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної)), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Орфографічний режим
Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з української (російської) мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури записують так: в першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна). У зошитах з української та світової (зарубіжної) літератури в 10-11 класах можливим є й інше оформлення: в першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт з мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота.

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів
1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.
2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.
3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома.
4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).
5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.
6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для контрольних робіт).
7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.
8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.
9. Перевірка зошитів учителями (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).
10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).
11. Культура ведення, каліграфія.
12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал теоретичного навчання. Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.
Пам’ятка перевірки ведення зошитів
Зміст роботи

1
Назва предмета

·         Клас 

·         Кількість зошитів

·         Кількість учнів у групі(класі)

2
Дотримання єдиного мовного режиму:

·         Підпис

·         Зовнішній вигляд

·         Культура ведення (додержання полів, назва робіт, дата, наявність схем, підкреслень, чистота виконання)

Наявність робочих зошитів та зошита для контрольних робіт

3
Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми

·         Різноманітність видів робіт

·         Рівень складності робіт

4
Обсяг і характер робіт:

·                                Кількість сторінок у класній та у домашній роботі

·         Робіт за зразком (класних і домашніх)

·         Кількість творчих робіт (класних і домашніх)

Кількість самостійних робіт (класних і до-машніх)

5
Система письмових робіт (класних і домашніх):

·         Всього робіт

Співвідношення за обсягом між домашніми і класними роботами

·         Систематичність ведення письмових робіт
(на уроках і вдома)

6
Наявність диференційованого та індивідуального підходів

7
Система роботи над помилками, грамотність

8
Оцінювання письмових робіт, відповідність оцінок нормам

9
Робота викладача з зошитами
(система перевірки, якість перевірки, методи ви-правлення помилок, зразки та записи викладача)

10
Виставка зошитів

11
Дозування домашніх завдань, їх диференціація

12
Висновки і пропозиціїОбсяг робіт для 5-11 класів


ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ
З (змістові)
Не розкрито тему переказуваного тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Додано щось зайве. Про щось сказано недостатньо. Порушено послідовність викладу.
Л (лексичні)
Слово вжите в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється слово або спільнокореневі слова. Вжите російське слово замість українського. Вжите зайве слово.
Г (граматичні)
Ужите неправильно утворене слово. Використане перекручене або спотворене слово. Слова неправильно поєднані між собою. Неправильно побудоване речення.
І (орфографічні)
Слово записане з порушенням правил щодо написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, неправильно вжито м»який знак або апостроф і т.ін.
V (пунктуаційні)
Неправильно розставлені розділові знаки.ВИМОГИдо виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури, російської мови та літератури, світової літератури
у 5-11 класах

(складені на основі методичного листа МОН України №1/9-301 від 28.04.2006 р. «Вимоги до виконання письмових робіт учнів  загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах»)
                                          


1. Види письмових робіт
1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української та російської мови є: класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ - одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 - у 5 класі, 24 - у 6-7 класах, 36 - у 9-10 класах, 48 - в11 класі); навчальні диктанти, твори й перекази; самостійні роботи; тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми); складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

1.2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» є:відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання; написання навчальних класних і домашніх творів; виконання самостійних робіт; складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

2. Кількість контрольних робіт

2.1. Кількість тематичних контрольних робіт з української та російської мови повинна відповідати вимогам чинної програми (див.додатки).

2.2. Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) передбачено вимогами чинної програми (див. додатки).

2.3. Кількість тематичних контрольних робіт та контрольних творів з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» повинна відповідати вимогам чинної програми (див.додатки).

3. Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів

4.1. Кількість робочих зошитів з мови визначається за класами:
5-9 класи - по два зошити;
10-11 класи - по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1).

4.2. Для контрольних робіт з мови в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунктах 2.1 і 2.2).

4.3. Кількість робочих зошитів з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» - по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.2).

4.4. Для контрольних робіт з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунктах 2.3 і 2.4).

4.5. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 12, 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

4.6. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

5. Порядок перевірки письмових робіт

5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з мови перевіряють:

у 5-6 класах - двічі на тиждень;

у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;

у 10-11 класах - двічі на місяць.

5.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» перевіряють раз на місяць у кожному класі. Виставляючи оцінку за ведення зошита з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література», учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

5.3. Оцінку за ведення зошитів виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі без дати та враховують як поточну до найближчої тематичної.

5.4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з української та російської мови чи української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література», слід ураховувати такі критерії:

наявність різних видів робіт;

грамотність (якість виконання робіт);

охайність;

уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

5.6. Ведення зошитів з української та російської мови, української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

6. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної та домашньої роботи з української та російської мови й української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» в 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому - вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Сьоме лютого

Класна робота

У 10-11 класах у зошитах з української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» можливим є й інше оформлення:

на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

07.05.06 Класна робота
В інших класах дата й назва робіт з літератури оформлюються так, як і з мови. У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й лише назва (або тема) роботи, наприклад:

Сьоме лютого Сьоме лютого

Читання мовчки Безсполучникове речення

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять. Після заголовків крапки не ставлять. Кількість слів у тексті наприкінці контрольної роботи учні не зазначають. Непотрібно записувати прізвище автора чи джерело після тексту.

6.5. Зразок підпису зошита:

Зошит
для робіт з української мови
учня 5 А класу
Краматорської ЗОШ № 1
Захарченка Сергія


6.6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).

6.7. Відповіді на тестові завдання записуються так:

1. А

У тестах на відповідність та послідовність:


1. 1-Б

2-А

7. Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт

7.1. Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

7.2. Виявлені помилки у зошитах з російської, української мови, української, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» позначають так:

- орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (І- орфографічна, v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки;

- лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).

За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

7.3. За рекомендаціями, поданими у «Збірнику переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Авраменко О. М., Чукіна В.Ф. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014), запис підрахунку помилок і виведення балів за переказ або твір може мати такий вигляд:

З — 4

МО — 3; 5 7 /8 8 балів

Такий запис означає, що в роботі є чотири змістові помилки (за зміст — 7 балів) і вісім помилок у мовному оформленні — три правописні і п’ять лексичних, граматичних і стилістичних сумарно (за грамотність — 8 балів). Суму цих балів ділимо на два, і оскільки частка не є цілим числом (15 : 2 = 7,5), то її округлюємо до більшого числа (8 балів).

7.4. У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст.

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється без підрахування помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації в усному мовленні помилок різних типів.

За письмове висловлювання ставлять також одну оцінку.

У рос. класах оцінюють зміст і форму (мовне оформлення).

В укр класах у 5–6 класах оцінюють лише зміст переказу чи твору, у 7–9 класах – зміст та мовне оформлення.

У тому разі, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є середнім показником набраних балів за зміст і мовне оформлення роботи. Наприклад, якщо учень за зміст письмової роботи одержав 12 балів, а за її мовне оформлення – 8, то підсумковою оцінкою за цей вид діяльності має бути 10 балів. Якщо загальна сума балів не ділиться без залишку, то підсумковим балом є ціле число більше з двох чисел.

Наприклад, в роботі учня 4 орфографічні та 4 пунктуаційних помилки – усього 8, що відповідає балові 6 (рос. класи); лексичних, граматичних та стилістичних помилок – 6 (наприклад, 2 лексичні, 2 морфологічні, 1 синтаксична, 1 стилістична), що відповідає балам 7,8,9.

Загальну оцінку за мовне оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію (у нашому прикладі це 6) додають вищий з трьох балів, яких заслуговує робота з такою кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок (у нашому прикладі це 9). Разом: 6+9 = 15.

Ділимо суму на 2 (відповідно до двох категорій помилок) і одержуємо бал за мовне оформлення . У тому разі, коли число не ділиться на 2 без залишку, беремо більше з двох чисел. Наприклад: поділивши 15 на 2, ставимо бал 8.

В окремих випадках може бути таке, що в учнівській роботі є велика кількість орфографічних і пунктуаційних помилок, але майже немає лексичних, граматичних і стилістичних помилок. У такому разі загальна (висока) оцінка за грамотність знижується на два бали. Наприклад, якщо у роботі є 17 орфографічних і пунктуаційних, 1 лексична чи граматична, 1 стилістична помилки, то загальна оцінка буде 6, але ми знижуємо до 4 балів.

Якщо ж у роботі майже немає орфографічних та пунктуаційних помилок, але дуже багато помилок інших видів, то загальна (низька) оцінка за грамотність підвищується на два бали. Наприклад, якщо у роботі немає орфографічних і пунктуаційних помилок, але є 8 лексичних чи граматичних помилок та 4 стилістичні помилки, то загальна оцінка буде 6, а ми підвищуємо до 8.

http://kramatorsk-movu.edukit.dn.ua/.../%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20...#


_______________________________________Обсяги робіт


Обсяг тексту  для аудіювання орієнтовно визначається так:
Клас

Обсяг текстів, що належать до
художнього стилю
інших стилів
5-й
400-500 слів
300-400 слів
6-й
500-600
400-500
7-й
600-700
500-600
8-й
700-800
600-700
9-й
800-900
700-800
10-й
900-1000
800-900
11-й
1000-1100
900-1000

Обсяг тексту для переказу  орієнтовно визначається так:
Клас
Кількість слів
5-й
100-150
6-й
150-200
7-й
200-250
8-й
250-300
9-й
300-350
10-й
350-400
11-й
400-450
Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.
Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:
Клас
Кількість сторінок
5-й

0,3-0,5
6­-й
7-й

0,5-0,75
8-й
9-й
0,75-1,0

10-й
11-й
1,0-1,5


Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:
Клас
Кількість сторінок
5-й
0,5-1,0
6-й
1,0-1,5
7-й
1,5-2,0
8-й
2,0-2,5
9-й
2,5-3,0
10-й
3,0-3,5
11-й
3,5-4,0

Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:
Клас
Обсяг тексту для читання мовчки
художнього стилю
інших стилів
5-й
360-450 слів
300-360 слів
6-й
450-540 слів
360-420 слів
7-й
540-630 слів
420-480 слів
8-й
630-720 слів
480-540 слів
9-й
720-810 слів
540-600 слів
10-й
810 -900 слів
600-660 слів
11-й
900-990слів
660-720 слів

Клас
Швидкість читання мовчки
 (слів за хвилину)
5-й
100 – 150
6-й
110 – 180
7-й
120 – 210
8-й
130 – 240
9-й
140 –270
10-й
150 – 300
11-й
160 – 330

Обсяг диктанту по класах:
Клас
Кількість слів в тексті
5-й
90-100
6-й
100-110
7-й
110-120
8-й
120-140
9-й
140-160
10-й
170-180
11-й
180-190

________________________________

Критерії  оцінювання  письмових  робіт  (творів  та  переказів)

Рівні

Бали

Помилки

за  зміст (З)

Грамотність

І + V
Л + Г + Ст.

І

1

Окремі  речення

15 — 16, >

9 — 10

2
Окремі  фрагменти
13 — 14

3
Менше  ½  норми
11 — 12

ІІ

4
7
9 — 10

7 — 8

5
6
7 — 8

6
5
5 — 6

ІІІ

7
4
4

5 — 6

8
3
3

9
2
1 + 1 (негр.)
ІV
10
1
1
3

11
1 (негр.)
2

12
1
Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні.
У  підрахунку  помилок:
2        негрубі  вважати  за  одну  помилку;
повторювані — за  одну;
однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки;
5        виправлень — 1  помилка.
План — не  враховується.
Для  творів.  Якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  середній,  то  +  1 бал  (або  — 1 бал).


Оцінюючи  письмові  роботи  (перекази,  твори),  враховують  наявність:

1)     орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  сумарно,  без  диференціації  (перша  позиція);
2)     лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція).

Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином:
до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує  робота  за
кількістю  лексичних,  граматичних  і  стилістичних  помилок,  одержана  сума  ділиться  на  2:
МО — 3  —  5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б.
                        І +V          Л+Г+Ст.
            Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  балів,  набраних  за  зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  мовне  оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2:
З — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б.
            При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  бік  більшого  числа.

Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б.                МО — 3 — 5 : 8 б.           9 б.
Критерії оцінювання письмових робіт (творів та переказів)


mysvitlit.at.ua/.../kriteriji_ocinjuvannja_pismov... (із досвіду роботи   Кричфалушої  Т. Ф., голови районного  методобєднання  вчителів  зарубіжної  літератури  та  рос. мови)


4 коментарі:

 1. Чи має право учитель ставити двійку, якщо учень використовує новий правопис під час виконання завдань із мови? ДЯкую

  ВідповістиВидалити
 2. Як оцінити списанную роботу, твір? Просто перекреслити і поставити двійки? Чи ЯК?

  ВідповістиВидалити
 3. Якими документами ви користувалися під час складання цих вимог? Посилання можна? Дякую.

  ВідповістиВидалити